Comporeglar

Ikkje alle reglar er til for å brytast…

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

1-1.Virkeområde

Dette reglement gjelder alle kamper og konkurranser innenfor spillet Counter-Strike: Global Offensive som organiseres av Mediehuset Tek, og herunder Gamer.no. For kamper og konkurranser organisert av brukere eller eksterne partnere gjelder egne bestemmelser.

1-2. Definisjoner

 1. Med periode menes del av kamp som i forbindelse med serie eller turneringsspill med parametere listet i pkt. 3-3. En periode spilles til det kåres en vinner gjennom flere metoder, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først:
  • Et lag vinner 16 runder
  • Alle rundene fullføres
  • Et lag gir / trekker seg
 2. Med kamp menes et bestemt antall perioder som tilsammen utgjør én kamp, En kamp avsluttes når en av lagene har oppnådd seier i majoriteten av kampene der det er spesifisert et oddetall mengde perioder. Der lagene spiller et bestemt antall perioder regnes kampen for avsluttet når alle periodene er ferdigspilt.

Kapittel 2. Før kampen, kampforberedelser

2-1. Bestemmelser ved offline arrangement

 1. Lag plikter seg til å møte i god tid før oppsatt kamp. Se utfyllende informasjon og retningslinjer rundt oppmøte ved offline arrangement i Kampreglement kapittel 11.
 2. Spillere vil få designert en tidsperiode hvor de skal få tid til å gjøre forberedelser rundt oppsett, kalibrering av utstyr, testing av utstyr og innstillinger, samt oppvarming. Lag vil få beskjed om og mer informasjon om dette i god tid i forveien.
 3. Skulle spiller eller lag oppleve teknisk feil ved enten utstyr, programvare, eller oppsett bes spiller eller laget ta direkte kontakt med administrator for kampen eller Gamer.no.
 4. no gjennom tilknyttet personell eller administrator vil være behjelpelig med å løse problemer som spillere og lag måtte støte underveis i forberedelsene.
 5. Det forventes at spillere og lag skal finne ut av problemer som berører oppsett, programvare, innstillinger, og annet i den designerte forberedelsesperioden. En administrator kan velge å utsette kampstart der dette er nødvendig og gyldig grunn foreligger.

2-2. Felles bestemmelser for online –og offline arrangement

 1. Det forventes at spillere er klare til kamp senest 10 minutter før oppsatt kamp start.
 2. Oppvarming kan foregå frem til senest 10 minutter før kampstart.
 3. Spillere skal senest 10 minutter før kampstart bekrefte ovenfor administrator at de er klare.
 4. Spillere skal senest 10 minutter før kampstart befinne seg inne på spilltjeneren hvor den respektive kampen skal spilles.
 5. Lag skal benytte kampens kommentarfelt på Gamer.no for kommunikasjon.

Kapittel 3. Kampavvikling

3-1. Klientinnstillinger

 1. All bruk av scripts er forbudt med unntak av buy, toggle & demo scripts. «Jumpthrow» scripts er også tillatt, og faller ikke inn under forbudet. Under følger noen eksempler på scripts som er forbudt:
  • Stop shoot scripts [Use or AWP scripts]
  • Center view scripts
  • Turn scripts [180° or similar]
  • No recoil scripts
  • Burst fire scripts
  • Rate changers (Lag scripts)
  • FPS scripts
  • Anti flash scripts or binding (snd_* bindings)
  • Bunnyjump scripts
  • -Stop sound scripts
 2. Kommandoer og parametere som ikke er tillat
  • Følgende kommandoer er forbudt:
   • mat_hdr_enabled
  • Følgende startparametere er forbudt:
   • +mat_hdr_enabled 0/1
   • +mat_hdr_level 0/1/2
  • Alle In-Game overlays – inklusive de med opprinnelse i selve spillet – er forbudt, med unntak av følgende:
   • cl_showpos 1
   • cl_showfps 1
   • net_graph 0/1 (det er ikke lov å utnytte net_graph-kommandoen på en slik måte at den hjelper spiller med sikting o.l.)

3-2. Spilltjenerinnstillinger

 1. Ingen spilltjenertillegg er tillat med mindre annet er spesifisert i punktene under.
 2. Spilltjeneren må ha VAC2 installert og aktivert.
 3. eBot er tillatt.
 4. Lag må laste ned de offisielle konfigurasjonsfilenefra Gamer.no . Disse må lastes opp til lagets spilltjener for at korrekte innstillinger skal kunne lastes inn. Det er begge lags ansvar å påse at innstillingene er korrekte.
 5. sv_pure skal være satt til «1» i alle kamper, dette er ufravikelig og obligatorisk.
 6. Begge lag er ansvarlig for å kontrollere spilltjenerinnstillingene. Ved påbegynt spill regnes innstilligene som godtatt av begge lag, og vil ikke gi rett til klageadgang etter kampen.

3-3. Kampformat

 1. I seriespill spilles kamper á 2 perioder.
 2. I turneringspill vil kampformatet bestå av et oddetall perioder som spilles til et lag har oppnådd majoritet i antall periodeseire som beskrevet i pkt. 1-2 (2). Antallet kan variere for den enkelte turnering, samt spesifikke runder i turnering, men kan for eksempel være best av 1, best av 3, eller best av 5 osv.
 3. En periode regnes som ferdigspilt når det er blitt spilt 15 runder (MR15).
 4. Kart som benyttes i Gamer.nos turneringer og seriespill vil annonseres på de respektive turnerings- og seriesider.
 5. Hvis ikke annet er kommunisert, benytter Gamer.no Valve’s «Active Duty» kart. Disse er følgende:
 • Cobblestone
 • Dust 2
 • Train
 • Mirage
 • Cache
 • Nuke
 • Overpass

3-4. Oppsett og start

 1. Alle 10 spillere skal være på spilltjeneren og klare før en periode kan startes. Her følges tidsfrister spesifisert i pkt. 2-2.
 2. Krav om opptak. Alle spillere skal ta opp demo av kampen og lagre den i minst to måneder etter kampslutt.
 3. Det skal tas skjermbilde av statusskjermen mens alle spillerne er tilkoblet tjeneren. Dette bildet skal vise steam-ID-en til spillerne og skal lastes opp på kamspiden.

3-5. Sidevalg, knivrunden

 1. Sidevalg blir avgjort ved en knivrunde. Her bestemmer vinneren av knivrunden hvilken side laget skal starte på.

3-6. Feil ved spilltjener

 1. Skulle det oppstå en feil ved spilltjener som er til hinder for kampens videre forløp, og dette finner sted før det har blitt fullført tre runder av perioden skal perioden re-startes. Oppstår overnevnte feil etter at tre runder er fullført, skal lagkapteinene ta kontakt med administrator.

3-7. Frakobling av spiller

 1. En kamp re-startes kun dersom en spiller blir frakoblet fra spilltjeneren før første «Kill» i første runde av perioden. Etter dette tidspunktet skal kampen pauses ved rundeslutt av den perioden hvor frakoblingen fant sted. Se pausereglene i pkt. 3-8.
  Lagene skal vente minst 15 minutter i påvente at spiller eller innbytter er tilbake på spilltjeneren. Når 15 minutter er passert, kan lagene gjenoppta perioden. Laget som mistet en spiller må fullføre kampen med én spiller mindre hvis laget ikke kan erstatte den frakoblede spilleren med en annen spillerberettiget spiller.

3-8. Spillerbytter

 1. Spillerbytter kan foregå gjennom hele kampen. Pausefunksjonen kan benyttes i denne anledning, så fremt mostander har blitt informert om dette på forhånd. Pausen skal ikke overstige 5 minutter i varighet.

3-9. Pausefunksjonen

 1. Spillere og lag kan pause kampen der problemer oppstår som gjør det umulig for lag eller spiller å fortsette kampen. Pausen skal benyttes i påfølgende runde i tidsrommet som kalles «freezetime». Ved pause skal laget eller spiller oppgi årsak. Der hvor det ikke foreligger noen årsak, kan kampen gjenopptas. Pauser uten gyldig årsak vil straffes med advarsel.

3-10. Overtid

 1. Overtid spilles med maks runder 3 (MR3).
  Instillinger for overtid er som følger:
  • mp_maxrounds 6
  • mp_startmoney 10000

Kapittel 4. Spilleregler

4-1. Bugs, handlinger som ikke er tillat

 1. Bomben skal plantes slik at den er synlig. Det er ikke tillatt å booste ved planting eller bugplante.
 2. Det er ikke tillatt på noe som helst måte å utnytte bugs, så man får en fordel ovenfor andre spillere. Utnytter man bugs, kan dette risikere i en diskvalifikasjon ifra turneringen.
 3. Alle spillere skal oppføre seg på en ordentlig måte. Dette gjelder ved spamming i ingame chat o.l. Det er bare lagkapteiner som får lov til å skrive i ingamechat under hele kampen (unntak er ord som GLHF, GH, GG ol.)
 4. Boosting av spillere er lov, så lenge man ikke benytter seg av bugs ved boosten (Se over kanter o.l) Det er ikke lov med granat boost av spillere. Boosting vil ikke være tillatt der det er tre (3) eller flere spillere inkludert i boosten/”tårnet”.

4-2. Tilkjenning av seier i kamp

 1. no reserverer seg retten til å tilkjenne et lag seier til tross for at en administrator har vedtatt omstart av perioden der Gamer.no finner det nødvendig. Tilkjenning av seier vil kun skje der det med liten tvil kan stadfestes at et lag ikke kan unngå tap. Følgende kriterier vil bli brukt i en slik evaluering:
  • Ved at kampforløpet fullføres i tråd med pkt. 3-2. Lag med flest poeng der hvor uavgjort ikke er mulig vil tilkjennes seier.
  • Hvor lag trekker seg, vil motstanderlag tilkjennes seier. Jmf. Kampreglement pkt.

4-3. Etter perioden

 1. Administrator skal bekrefte resultat av respektive periode og/eller kamp.
 2. Det gis 15 minutter pause mellom perioder i en seriekamper.
 3. Det gis 5 minutter pause mellom perioder i turneringssammenheng. Dette er uavhengig av hvor mange kamper perioden består av. F.eks: Best av 1, best av 3 osv.

4-4. Etter kampen

 1. Ved turneringsspill i online regi skal taperlaget registrere resultatet i turneringsystemet. Der dette ikke er mulig skal taperlaget rapportere resultatet til administrator for kampen.
 2. Ved seriespill, se kampreglement pkt. 4-5 (1-4) for registrering og innsending av kamprapport.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

1-1.Virkeområde

 1. Dette reglement gjelder alle kamper og konkurranser innenfor spillet League of Legends som organiseres av Mediehuset Tek, og herunder Gamer.no. For kamper og konkurranser organisert av brukere eller eksterne partnere gjelder egne bestemmelser.

1-2. Definisjoner

 1. Med periode menes del av kamp som i forbindelse med serie eller turneringsspill med parameterne listet i 3-1. En periode spilles til det kåres en vinner gjennom flere metoder, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først:
  • Ødeleggelse av hovedobjektivet (ødelegge motstanderens nexus)
  • Lag overgir seg.
  • Lag uteblir/trekker seg fra kampen
  • Lag blir tilkjent seier ihht. 4-4.
 2. Med kamp menes et bestemt antall perioder som tilsammen utgjør én kamp. En kamp avsluttes når en av lagene har oppnådd seier i majoriteten av kampene der det er spesifisert et oddetall mengde perioder. Der lagene spiller et bestemt antall perioder regnes kampen for avsluttet når alle periodene er ferdigspilt.

Kapittel 2. Før kampen, kampforberedelser

2-1. Bestemmelser ved offline arrangement

 1. Lag plikter seg til å møte i god tid før oppsatt kamp. Se utfyllende informasjon og retningslinjer rundt oppmøte ved offline arrangement i Kampreglement kapittel 11.
 2. Spillere vil få designert en tidsperiode hvor de skal få tid til å gjøre forberedelser rundt oppsett, kalibrering av utstyr, testing av utstyr og innstillinger, samt oppvarming. Lag vil få beskjed om og mer informasjon om dette i god tid i forveien.
 3. Skulle spiller eller lag oppleve teknisk feil ved enten utstyr, programvare, eller oppsett bes spiller eller laget ta direkte kontakt med administrator for kampen eller Gamer.no.
 4. no gjennom tilknyttet personell eller administrator vil være behjelpelig med å løse problemer som spillere og lag måtte støte underveis i forberedelsene.
 5. Det forventes at spillere og lag skal finne ut av problemer som berører oppsett, programvare, innstillinger, og annet i den designerte forberedelsesperioden. En administrator kan velge å utsette kampstart der dette er nødvendig og gyldig grunn foreligger.

2-2. Felles bestemmelser for online– og offline-arrangement

 1. Det forventes at spillere er klare til kamp senest 10 minutter før oppsatt kamp start.
 2. Oppvarming kan foregå frem til senest 10 minutter før kampstart.
 3. Spillere skal senest 10 minutter før kampstart bekrefte ovenfor administrator eller motstander at de er klare, og herifra og ut skal ikke rune pages endres, eller oppvarming finne sted.
 4. Administratoren for den oppsatte kampen bestemmer hvordan lobby skal settes opp. Her kan lobby settes opp av administrator eller eventuelt av hjemmelag.

Kapittel 3. Kampavvikling

3-1. Innstillinger

 1. Kart: Summoner’s Rift
 2. Antall spillere per lag: Fem (5).
 3. Allow Spectators: Lobby Only
 4. Kampformat: Tournament Draft

3-2. Kampformat

 1. I seriespill spilles kamper á 2 perioder.
 2. I turneringspill vil kampformatet bestå av et oddetall perioder som spilles til et lag har oppnådd majoritet i antall periodeseire som beskrevet i pkt. 1-2 (2). Antallet kan variere for den enkelte turnering, samt spesifikke runder i turnering, men kan for eksempel være best av 1, best av 3, eller best av 5 osv.

3-3. Lobby, oppsett og start av valg/elimineringsprossessen (Pick/ban)

 1. Ved offline arrangement skal administrator kontrollere at alle 10 spillere er tilstede i lobby før valg/elimineringsfasen kan starte. Når dette er bekreftet vil administrator be «host» starte perioden.
 2. Lagkapteiner skal legge hverandre til på vennelisten i spillet slik at de kan kommunisere med hverandre. Dette avtales i kommentarfeltet for kampen.

3-4. Valg/elimineringsprossessen, restriksjoner, og sidevalg

 1. Valg og eliminering av helter skal foregå gjennom formatet «Tournament draft». Dersom dette formatet ikke skulle være tilgjengelig kan valg og eliminering foregå manuelt gjennom ingame-chat.
 2. Nye helter er utilgjengelig for bruk i Telenorligaen i 7 dager fra lansering.
 3. Administrator kan pålegge restriksjoner på elementer i spillet som berører items, helter, skins, runes, masteries, summoner spells, eller andre grunner som administrator måtte finne nødvendig. Dette kan gjøres før eller underveis i kampen.
 4. Hjemmelag starter kampen som blått lag i 1. periode. Lagene alternerer så annenhver gang med å starte som blått lag uavhengig av hvor mange perioder som spilles under kampen. Laget som er øverst i turneringstreet, eller til venstre i kampoversikten regnes som hjemmelag.
 5. Rekkefølgen helter skal elimineres og velges i er illustrert nedenfor:
  Blått Lag = A; Rødt Lag = B
  • Eliminering: ABABAB
  • Valg: ABBAABBAAB
 6. Der en spiller ved uhell velger eller eliminerer feil helt skal laget umiddelbart underrette motstanderlaget, og aller helst administrator der det lar seg gjøre, før motstander har valgt og bekreftet sitt neste valg. Hvis dette skjer skal prossessen re-startes og bringes tilbake til det stadiet rett før feilen skjedde, med de valg og elimineringer dette innebærer.
  Skulle spiller eller lag ikke rekke å informere motstander, eventuelt administrator om feilen før motstanderens neste valg er foretatt, vil feilen sees på irreversibel og prossessen vil fortsette.
 7. En periode vil starte umiddelbart etter valg/elimineringsfasen er avsluttet med mindre administrator gir instrukser om annet. En spiller har ikke lov å forlate spillet i tiden mellom valg/elemineringsfasen og spillets start, også kjent som «free time».
 8. Der hvor feil oppstår i innlastningen til spillet som gjør at spiller ikke kommer inn, skal spillet pauses umiddelbart, og ikke gjenopptas før alle 10 spillere er inne.

Kapittel 4. Spilleregler

4-1. Når en periode regnes som startet

 1. Når er et slag eller ability fra en spiller treffer en minion, jungeldyr(?!), bygning, eller motstander.
 2. Lagene har oppnådd visuell kontakt med hverandre på noen som helst måte i spillet.
 3. Spiller setter fot, etablerer visuell kontakt, eller benytter «skillshot» i hva som er definert som motstanderens jungel. Dette inkluderer enten å forlate eleven eller kontakt med underveksten knyttet til motstanderens jungel.
 4. Ved at spillklokken viser 00:02:00 eller mer.

4-2. Stopp av spillet

 1. Hvis en spiller med overlegg forlater spillet uten å pause eller varsle en administrator, vil det ikke bli påkrevd av motstanderlaget eller administrator å pause spillet. Pausing og stopp av spillet skal skje i tråd med følgende retningslinjer stipulert i punktene nedenfor.
 2. En administrator kan beordre spillet pauset, eller pause spillet etter eget skjønn der administrator finner det nødvendig.
 3. En spiller kan pause spillet ved hendelser som tilsier at dette er nødvendig. Spilleren skal straks informere administrator at spillet er pauset, og hvorfor. Gyldige grunn for pause er:
  • En ufrivillig frakobling fra spillet
  • Teknisk feil på utstyr som skjerm, hardware, mus, tastatur o.l.
  • Feil i software, enten i eller utenfor spillet.
  • Forstyrrelser rundt spilleren fra omgivelsene som gjør det umulig å fortsette.

For øvrige bestemmelser og regler rundt utsettelse, fravær, og uteblivelse gjelder punktene i Kampreglementet Kapittel 11.

 1. Et spill kan kun gjenopptas der det er blitt gitt godkjennelse fra administrator eller begge lag har sagt seg enige i at spillets gang skal gjenopptas. Der uenighet oppstår, skal begge lag kontakte administrator.
 2. Der en spiller pauser eller gjenopptar spillet på en slik måte som ikke er i tråd med gjeldende regelverk kan spilleren og/eller laget bli ilagt en straff ihht. reaksjonsreglementet.
 3. Ved offline arrangement er det ikke tillat for spillerne å kommunisere seg imellom mens spillet er pauset.

4-3. Omstart av periode

 1. Under følger en oversikt over kriterier som gir rett til omstart der en periode ikke regnes som offisielt startet ihht. Pkt. 4-1 (1-4).
  • Hvis en spiller oppdager at en spillers rune, mastery, eller brukergrensesnitt ikke har blitt lastet inn på en tilfredstillende eller korrekt måte. Spiller har da lov til å pause spillet i et forsøk på å rette disse elementene. Lar de seg ikke rette, kan perioden startes på nytt.
  • Der en administrator vedtar at tekniske eller andre problemer er til hinder for en eller flere av lagene, og spillet ikke lar seg gjennomføre på en normal og rettferdig måte. Herunder inkluderes også posisjonering i forbindelse med spill elementer som «minion spawns o.l».
 2. Ved omstart av periode der regnes som offisielt startet gjelder egne retningslinjer under. Bestemmelser i pkt. 4-1 (1-4) er også gjeldende her.
  • Hvis det i et spill oppdages en kritisk feil i spillet som enten forårsaker en urettmessig fordel til ett av lagene, endrer spillets gang på en unaturlig måte, eller påvirker spillets mekanikker.
  • Hvis en administrator vedtar at perioden grunnet sikkerhetsmessige, vær, eller andre årsaker ikke lar seg gjennomføre på normal måte. Jmf. 10-3 i Kampreglement.
 3. Enkelte elementer og tilstander i perioden kan beholdes og overføres til påfølgende periode der omstart finner sted. Administrator kan, hvis omstart finner sted innen 8 timer, velge å bevare flere av disse der administrator mener at dette er nødvendig for å ivareta fair play. Elementer og tilstander som kan bevares er, men ikke begrenset til:
  • Herunder valgte/eliminerte helter.
  • Summoner spells.
 4. Lagkapteiner eller annen representant for laget skal kontakte administrator og bekrefte at alle innstillinger og oppsett er klart for deres respektive lag før en periode regnes som startet ihht. Pkt. 4-1 (1.4). Det tas ikke hensyn til slike henvendelser etter en periode regnes som startet med tanke på omstart.

4-4. Tilkjenning av seier i kamp

 1. no reserverer seg retten til å tilkjenne et lag seier til tross for at en administrator har vedtatt omstart av perioden der Gamer.no finner det nødvendig. Tilkjenning av seier vil kun skje der det med liten tvil kan stadfestes at et lag ikke kan unngå tap. Følgende kriterier vil bli brukt i en slik evaluering:
  • Forskjellen i gull opptjent mellom lagene er større enn 33%.
  • Forskjellen i antall gjenværende tårn mellom lagene er større enn sju (7).
  • Forskjellen i antall produksjonsbygninger er større enn to (2).

4-5. Etter perioden

 1. Administrator skal bekrefte resultat av respektive periode og/eller kamp ved at lagene laster opp skjermdump av scorescreen.
 2. Det gis 15 minutter pause mellom perioder i en seriekamper.
 3. Det gis 5 minutter pause mellom perioder i turneringssammenheng. Dette er uavhengig av hvor mange kamper perioden består av. F.eks: Best av 1, best av 3 osv.

4-6. Etter kampen

 1. Ved turneringsspill i online regi skal taperlaget registrere resultatet i turneringsystemet. Der dette ikke er mulig skal taperlaget rapportere resultatet til administrator for kampen.
 2. Ved seriespill, se kampreglement pkt. 4-5 (1-4) for registrering og innsending av kamprapport.
 3. Det skal tas skjermdump av scoreboard ved kampslutt. Dette gjelder både hvor kampen har blitt ferdigspilt, og hvor kampen er blitt avbrutt.
 • Det spelast to mot to
 • Ein kamp varar i fem minutt + eventuell overtid.
 • Det er best av tre kampar, fram til finalen der det er best av fem kampar
 • Heimelaget byrjar med å velge bane og side, så velger bortelaget bane og side i andre kamp. Siste kamp blir på tilfeldig bane og heimelaget velger side.
 • Spillere skal være klar 10 minutt før kampstart.
 • Dersom eitt av laga ikkje stiller, vinn det andre laget på walkover.
 • Alle spelarar MÅ ta opptak av kampen. Om ein skulle vera ueinige, vil Compo Crew sjå gjennom opptaket for å sjå etter brot på reglane

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

1-1.Virkeområde

   1. Dette reglement gjelder alle kamper og konkurranser innenfor spillet Hearthstone som organiseres av IPXLAN. For kamper og konkurranser organisert av brukere eller eksterne partnere gjelder egne bestemmelser.

1-2. Definisjoner

   1. Med periode menes del av kamp som i forbindelse med serie eller turneringspill med parameterne listet i pkt. 3-1. En periode spilles til det kåres en vinner gjennom flere metoder, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først:
    1. En spiller eliminerer alle livene til en motstander.
    2. Spiller overgir seg.
    3. Spiller uteblir/trekker seg fra kampen
    4. Spiller blir tilkjent seier ihht. Pkt. 4-4.
   2. Med kamp menes et bestemt antall perioder som tilsammen utgjør én kamp. En kamp avsluttes når en av lagene har oppnådd seier i majoriteten av kampene der det er spesifisert et oddetall mengde perioder. Der lagene spiller et bestemt antall perioder regnes kampen for avsluttet når alle periodene er ferdigspilt.

Kapittel 2. Før kampen, kamp forberedelser

2-1. Bestemmelser ved offline arrangement

   1. Spiller plikter seg til å møte i god tid før oppsatt kamp. Se utfyllende informasjon og retningslinjer rundt oppmøte ved offline arrangement i Kampreglement kapittel 11.
   2. Spillere vil få designert en tidsperiode hvor de skal få tid til å gjøre forberedelser rundt oppsett, kalibrering av utstyr, testing av utstyr og innstillinger, samt oppvarming. Spillere vil få beskjed om og mer informasjon om dette i god tid i forveien.
   3. Skulle spiller oppleve teknisk feil ved enten utstyr, programvare, eller oppsett bes spiller ta direkte kontakt med administrator for kampen.
   4. no gjennom tilknyttet personell eller administrator vil være behjelpelig med å løse problemer som spillere måtte støte underveis i forberedelsene.
   5. Det forventes at spillere skal finne ut av problemer som berører oppsett, programvare, innstillinger, og annet i den designerte forberedelsesperioden. En administrator kan velge å utsette kampstart der dette er nødvendig og gyldig grunn foreligger.

2-2. Felles bestemmelser for online– og offline-arrangement

   1. Det forventes at spillere er klare til kamp senest 10 minutter før oppsatt kamp start.
   2. Oppvarming kan foregå frem til senest 10 minutter før kampstart.
   3. Spillere skal senest 10 minutter før kampstart bekrefte ovenfor administrator eller motstander at de er klare, og herifra og ut skal ikke kort og “dekk” endres.
   4. Administratoren for den oppsatte kampen bestemmer hvordan lobby skal settes opp. Her kan lobby settes opp av administrator eller eventuelt av hjemmelag/spiller.

Kapittel 3. Kampavvikling

3-1. Instillinger

   1. Kart: N/A
   2. Antall spillere per lag: En (1)
   3. Allow Spectators: Nei
   4. Kampformat: Challenge (krever at spillerne har lagt hverandre til som venner på battle.net)

3-2. Kampformat

   1. I seriespill spilles kamper á 7 perioder i første divisjon, á 5 perioder i 2. divisjon, og á 3 perioder i lavere divisjoner.
   2. I turneringsspill vil kampformatet bestå av et oddetall perioder som spilles til en spiller har oppnådd majoritet i antall periodeseire som beskrevet i pkt. 1-2 (2). Antallet kan variere for den enkelte turnering, samt spesifikke runder i turnering, men kan for eksempel være best av 1, best av 3, eller best av 5 osv.
   3. Telenorligaen og tilhørende kvalifikasjoner og andre turneringer i Gamer-regi benytter «Conquest mode» som turneringsformat. Her skal vinner benytte alle valgte deck til å vinne gamet. Et deck kan ikke benyttes en gang til hvis det har blitt vunnet med. Tapende spiller kan bruke samme deck flere ganger. Eksempelvis vil en spiller ha vunnet dersom spilleren vinner med alle 3 decks i en best av 5.

3-3. Lobby, oppsett og valg av klasser

   1. Ved offline arrangement skal administrator kontrollere at begge spillerne er tilstede i lobby før valgfasen kan starte. Når dette er bekreftet vil administrator be «host» starte perioden.
   2. Spillere skal legge hverandre til på vennelisten i spillet slik at de kan kommunisere med hverandre. Dette avtales i kommentarfeltet for kampen.
   3. Spillere kan ikke benytte samme helt/klasse i flere enn ett (1) deck. Eksempelvis kan du ikke ha to (2) Paladin decks.

3-4. Valgprossessen, restriksjoner, og sidevalg

   1. Valg av helter skal fore gå manuelt gjennom ingame-chat.
   2. Administrator kan pålegge restriksjoner på elementer i spillet som berører klasser, dekk, m.m, eller andre grunner som administrator måtte finne nødvendig. Dette kan gjøres før eller underveis i kampen.
   3. Dekk valgt av spillerne skal opplyses til administrator før kampen.
   4. Rekkefølgen «dekk» skal velges i er illustrert nedenfor:
    Nivå 1: Bo7 – Pick: A-B-B-A-A-B-B-A (A=Hjemmekamp)
    Nivå 2: Bo5 – Pick: A-B-B-A-A-B (A=Hjemmekamp)
    Nivå 3: Bo3 – Pick: A-B-B-A (A=Hjemmekamp)
 1. Der en spiller ved uhell velger feil «dekk» skal laget umiddelbart underrette motstanderlaget, og aller helst administrator der det lar seg gjøre, før motstander har valgt og bekreftet sitt neste valg. Hvis dette skjer skal prossessen re-startes og bringes tilbake til det stadiet rett før feilen skjedde, med de valg dette innebærer.
 2. Skulle spiller eller lag ikke rekke å informere motstander, eventuelt administrator om feilen før motstanderens neste valg er foretatt, vil feilen sees på irreversibel og prossessen vil fortsette.
  1. En periode vil starte umiddelbart etter valgfasen er avsluttet med mindre administrator gir instrukser om annet.
  2.  
  3. Der hvor feil oppstår i innlastningen til spillet som gjør at spiller ikke kommer inn, skal spillet pauses umiddelbart, og ikke gjenopptas før spilleren er tilbake. Hvis en spiller ikke får entret spillet, skal kampen startes på nytt.

Kapittel 4. Spilleregler

4-1. Når en periode regnes som startet

En periode regnes som startet når en eller flere av kriteriene nedenfor er oppnådd:

 1. Når er et kort fra en av spillerne er trukket.
 2. Tiden har utløpt for første turn.
  1. Unntak for denne regelen er når en spiller har mistet forbindelsen til spillet.

4-2. Stopp av spillet

  1. Hvis en spiller med overlegg forlater spillet uten å pause eller varsle en administrator, vil det ikke bli påkrevd av motstanderlaget eller administrator å pause spillet. Pausing og stopp av spillet skal skje i tråd med følgende retningslinjer stipulert i punktene nedenfor.
  2. En administrator kan beordre spillet pauset, eller pause spillet etter eget skjønn der administrator finner det nødvendig.
  3. En spiller kan pause/be om at spillet pauses ved hendelser som tilsier at dette er nødvendig. Spilleren skal straks informere administrator at spillet er pauset, og hvorfor. Gyldige grunn for pause er:
   1. En ufrivillig frakobling fra spillet
   2. Teknisk feil på utstyr som skjerm, hardware, mus, tastatur o.l.
   3. Feil i software, enten i eller utenfor spillet.
   4. Forstyrrelser rundt spilleren fra omgivelsene som gjør det umulig å fortsette.

For øvrige bestemmelser og regler rundt utsettelse, fravær, og uteblivelse gjelder punktene i Kampreglementet Kapittel 11.

 1. Et spill kan kun gjenopptas der det er blitt gitt godkjennelse fra administrator eller begge spillerne har sagt seg enige i at spillets gang skal gjenopptas. Der uenighet oppstår, skal begge spillerne kontakte administrator.
 2. Der en spiller pauser eller gjenopptar spillet på en slik måte som ikke er i tråd med gjeldende regelverk kan spilleren og/eller laget bli ilagt en straff ihht. reaksjonsreglementet.
 3. Ved offline arrangement er det ikke tillat for spillerne å kommunisere seg imellom mens spillet er pauset.

4-3. Omstart av periode

  1. Under følger en oversikt over kriterier som gir rett til omstart der en periode ikke regnes som offisielt startet ihht. Pkt. 4-1 (1-2).
   1. Hvis en spiller oppdager at en spillers class, dekk, eller brukergrensesnitt ikke har blitt lastet inn på en tilfredstillende eller korrekt måte. Spiller har da lov til å pause spillet i et forsøk på å rette disse elementene. Lar de seg ikke rette, kan perioden startes på nytt.
   2. Der en administrator vedtar at tekniske eller andre problemer er til hinder for en eller flere av spillerne, og spillet ikke lar seg gjennomføre på en normal og rettferdig måte.
  2. Ved omstart av periode der regnes som offisielt startet gjelder egne retningslinjer under. Bestemmelser i pkt. 4-1 (1-2) er også gjeldende her.
   1. Hvis det i et spill oppdages en kritisk feil i spillet som enten forårsaker en urettmessig fordel til en av spillerne, endrer spillets gang på en unaturlig måte, eller påvirker spillets mekanikker.
   2. Hvis en administrator vedtar at perioden grunnet sikkerhetsmessige, vær, eller andre årsaker ikke lar seg gjennomføre på normal måte. Jmf. pkt. 10-3 i Kampreglement.
  3. Enkelte elementer og tilstander i perioden kan beholdes og overføres til påfølgende periode der omstart finner sted. Administrator kan, hvis omstart finner sted innen 8 timer, velge å bevare flere av disse der administrator mener at dette er nødvendig for å ivareta fair play. Elementer og tilstander som kan bevares er, men ikke begrenset til:
   1. Valg av klasse. Herunder valgte/eliminerte klasser.
   2. Spillerne skal kontakte administrator og bekrefte at alle innstillinger og oppsett er klart før en periode regnes som startet ihht. Pkt. 4-1 (1-2). Det tas ikke hensyn til slike henvendelser etter en periode regnes som startet med tanke på omstart.

4-4. Tilkjenning av seier i kamp

  1. no reserverer seg retten til å tilkjenne en spiller seier til tross for at en administrator har vedtatt omstart av perioden der IPXLAN finner det nødvendig. Tilkjenning av seier vil kun skje der det med liten tvil kan stadfestes at en spiller ikke kan unngå tap. Følgende kriterier vil bli brukt i en slik evaluering:
   Forskjellen i liv er større enn 25.

4-5. Etter perioden

   1. Administrator skal bekrefte resultat av respektive periode og/eller kamp ved at spillerne laster opp skjermdump av scorescreen.
   2. Det gis 15 minutter pause mellom perioder i en seriekamper.
   3. Det gis 5 minutter pause mellom perioder i turneringssammenheng. Dette er uavhengig av hvor mange kamper perioden består av. F.eks: Best av 1, best av 3 osv.

4-6. Etter kampen

   1. Ved turneringsspill i online regi skal tapende spiller registrere resultatet i turneringsystemet. Der dette ikke er mulig skal tapende spiller rapportere resultatet til administrator for kampen.
   2. Ved seriespill, se kampreglement pkt. 4-5 (1-3) for registrering og innsending av kamprapport.
   3. Det skal tas skjermdump av scoreboard ved kampslutt. Dette gjelder både hvor kampen har blitt ferdigspilt, og hvor kampen er blitt avbrutt.
 1. Det blir lagd eit “Dream Team” som skal brukes under kampene.
 2. Kampene blir spilt med 4 min omganger, dette vil bli justert opp til 6 min omganger i semifinale og finale.
 3. Er det uavgjort etter full tid, skal det spilles golden gold etterfulgt av straffe spark om det fortsatt er uavgjort.
 4. Kampoppsettet kommer til og inneholde tidspunkt for når kampen skal spilles. Møter du ikkje til avtalt tidspunkt blir det WO til motstander etter 2 min.
 5. Vi kan desverre ikkje ta hensyn til at du spiller andre compoer, du må da velge hvilken compo du skal prioritere.